Cosul Meu

Notificare cu privire la protectia datelor personale

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Avand in vedere ca intre mine si Forever Living Products Romania SRL (denumit in continuare FLPR),  denumite in continuare “Partile”, s-a incheiat Contractul (Formularul de Inscriere),

Avand in vedere faptul ca prestarea serviciilor implica pentru parti activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR;

Avand in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidentialitatea, securitatea si protectia datelor si avand in vedere ca ambele parti au obligatia de a se conforma acestor prevederi;

Partile sunt de acord sa se conformeze prezentului Acord, respectand urmatoarele prevederi cu privire la toate datele personale prelucrate ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR.

 1. Definitii:

Urmatoarele denumiri/sintagme cuprinse in prezentul document vor avea sensul atribuit conform definitiilor de mai jos:

„GDPR” inseamna regulile instituite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„Servicii” inseamna totalitatea serviciilor furnizate Beneficiarului de catre Prestator, in baza Contractului de prestari servicii si a carui executare implica prelucrarea de date cu caracter personal;

„Beneficiar” inseamna persoana fizica, beneficiar final efectiv al Serviciilor furnizate de catre Prestator in temeiul Contractului in care beneficiarul final al Serviciilor este parte sau numai beneficiar al serviciilor din respectivul contract;

„Operator” inseamna persoana fizica sau juridica care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

“Imputernicit”/„Persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor” inseamna persoana fizica sau juridica care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 

 “Legislatia aplicabila” inseamna totalitatea normelor si prevederilor diverselor acte normative existente sau noi, in vigoare, cu privire la sau cu impact asupra prelucrarii datelor cu caracter personal aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene si a celor locale aplicabile locului unde se efectueaza prelucrarea;

 1. Obiectul acordului

Obiectul prezentului Acord este reprezentat de stabilirea modului si modalitatilor in care Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR.

Fiecare dintre Parti va realiza activitatile de prelucrare a acestor date in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile momentului procesarii.

 1. Scopurile  si temeiul juridic al prelucrarii

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR este reprezentat de necesitatea indeplinirii obligatiilor asumate de catre Parti prin Contract pentru acordarea produselor, serviciilor precum si informarea Beneficiarilor asupra produselor, serviciilor disponibile prin campanii de marketing direct, numai in masura in care clientul FLPR  si-a dat consimtamantul.

Temeiul juridic al prelucrarii :

-          art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv "persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu character personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice";

-          art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract";

-          art. 6 alin 1 lit. c) din GDPR , respective “ prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului”;

-          art. 6 alin 1 lit. d) din GDPR , respective “ prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice”;

-          art. 6 alin 1 lit. f) din GDPR , respective “ prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator, sau o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu character personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil”;

 

 1. Categorii de date supuse prelucrarii

Datele cu caracter personal care urmeaza a fi prelucrate de catre Parti in scopurile mentionate sunt toate datele cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR care ajung in posesia Partilor, fara a se limita la :

nume complet aspirant( Novus Customer), functie detinuta in cadrul Participantului, numar telefon, adresa de e-mail, cod numeric personal/CIF aspirant, CNP a doua persoana pe Formularul de inscriere( sot/sotia aspirantului), ID-ul FLP al aspirantului, numele sponsorului, ID sponsor, semnatura sponsorului, Adresa completa sponsor, adresa completa aspirant, semnatura aspirant/sot/sotia aspirant, adresa IP a dispozitivului de comanda, acordul de marketing, adresa de livrare, nivelul atins in planul de marketing, adresa de livrare, instructiuni speciale de livrare, nume banca si cont IBAN, casa judeteana de sanatate, % de participare la capitalul social al entitatii titular de contract MLM cu FLPR, semnatura reprezentantului legal, aspect fizic, identificare personala, orice alte date personale la care are acces, etc

 

 1. Valabilitate

Prezentul Acord isi produce efectele de la data semnarii lui de catre Parti si va ramane in vigoare pe toata perioada in care acestea vor face prelucrari de date cu caracter personal in temeiul prezentului Contract sau oricaror alte contracte incheiate intre parti ce vor succeda acestuia.

 

 1. Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR se realizeaza in principal de catre Parti, iar in subsidiar, acolo unde Serviciile sunt prestate prin intermediul partenerilor, prelucrarea se va efectua si prin intermediul acestora prin transferul lor de la Prestator sau FLPR catre partener.

Pentru toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR de catre partenerii Partilor, acestia din urma vor avea calitatea de imputernicit al Prestatorului respectiv subcontractanti de servicii de prelucrare date cu caracter personal.

Stocarea datelor angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR se va putea face pe serverele Beneficiarului existente la sediul FLPR,  dar si pe serverul Prestatorului.

Prestatorul se obliga sa stearga datele personale ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR    dupa data de expirare a obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare in vigoare .

 

 1. Obligatiile Partilor  privind conformitatea prelucrarilor

De la momentul primirii informatiilor necesare realizarii obiectului Contractului si pana la momentul cand incepe prestarea efectiva a Serviciilor, Prestatorul va avea calitatea de imputernicit al angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale lor.

Incepand cu momentul debutului prestarii efective a Serviciilor de catre Prestator, calitatea Prestatorului in raport de natura si modul in care datele vor fi prelucrate, va  fi aceea de operator.

Astfel, functie de momentul prelucrarii datelor cu caracter personal, Partile isi recunosc reciproc calitatea de operator, respectiv imputernicit pentru prelucrarea datelor (astfel cum este stabilit conform prevederilor de mai sus) in cadrul executarii Contractului si, in respectiva calitate, fiecare dintre ele este pe deplin responsabila de respectarea Legislatiei aplicabile actiunilor  de prelucrare pe care le efectueaza.

Cu privire la prelucrarea Datelor personale ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR, ambele Parti se vor conforma tuturor prevederilor legale aplicabile precum si a celor din prezentul Acord. In acest sens, Partile nu vor lua, cu privire la aceste date, nicio masura ce ar putea rezulta in vreo incalcare a legii sau prevederilor Acordului.

Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre Parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR, acesta va fi facut in mod controlat, confidential si urmarind aplicarea masurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizari.

In acest sens, o parte declara ca, inainte de transferul datelor cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR catre cealalta parte, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurandu-l pe acesta din urma ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise de catre o parte in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale.

Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarilor numai limitat la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract si va lua masurile necesare pentru a furniza acestora orice informatii la care acestia vor fi indreptatiti sa le primesca in consecinta prelucrarii efectuate de catre Prestator.

Fiecare dintre Parti va implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale si care ofera un nivel de securitate corespunzator.

Partile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal ale Beneficiarilor este limitat la personalul implicat in acordarea Serviciilor si/sau persoanele imputernicite in mod special de catre fiecare dintre ele.

De asemenea, partile vor urmari reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecarui scop specific de prelucrare.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Partile  au obligatia de a institui si mentine in permanenta masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate, pentru a proteja Datele cu Caracter Personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorarii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special atunci când Prelucrarea implica transmiterea de date printr-o retea, precum si impotriva oricaror alte forme ilegale de Prelucrare .

 SECURITATEA COMUNICATIILOR

Partile trebuie sa intreprinda masuri tehnice si organizatorice adecvate, pentru a proteja securitatea oricaror retele sau servicii de comunicatii electronice  sau utilizate pentru transferul sau transmiterea Datelor cu Caracter Personal ( inclusiv masuri menite sa asigure secretul comunicatiilor si accesul neautorizat la orice computer sau sistem, garantându-se astfel securitatea comuncatiilor).

 PERSONALUL ANGAJAT AL PARTILOR -CONFIDENTIALITATEA

Partile se obliga sa garanteze seriozitate tuturor angajatiilor si a personalului oricarei alte persoane similare subcontractate ( subcontractantul  seviciilor de prelucrare), care acceseaza Date cu Caracter Personal.

Fiecare dintre parti ramâne raspunzatoare pentru orice divulgare de Date cu Caracter Personal de catre fiecare din persoanele susmentionate, ca si când ea insasi s-ar face vinovata de o atare divulgare.

 BRESE DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE SI CERINTE DE NOTIFICARE

Oricare dintre parti va notifica cealalta parte, in cel mai scurt timp posibil in imprejurarile date, si, in orice caz, in cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvaluire sau accesare a Datelor cu Caracter Personal accidentala, neautorizata sau ilegala ( Bresa de Securitate). Notificarea va mentiona  (i) detaliile Bresei de Securitate, (ii) tipul de date  care au facut obiectul Bresei de Securitate si (iii) identitatea fiecarei persoane afectate ( sau, daca nu este posibil, numarul aproximativ de persoane vizate si de inregistrari de Date cu Caracter Personal vizate).

Daca bresa de securitate apare la angajatii FLPR si/sau partenerii de afacere FLPR care are calitatea de Persoana Imputernicita de Prestator, aceasta va  comunica Operatorului (i) numele si datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul societatii Persoanei  Imputernicite de Operator sau ale altui punct de contact de la care se pot obtine mai multe informatii (ii) o descriere a consecintelor probabile ale Bresei de Securitate; (iii) o descriere a masurilor luate sau propuse a fi luate de catre Persoana Imputernicita de Operator, pentru  a solutiona Bresa de Securitate, inclusiv, daca este cazul, masuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acesteia; in plus, Persoana Imputernicita de Operator va include in notificarea respectiva  sau intr-o notificare ulterioara, de indata ce va fi in masura sa culeaga sau sa aiba acces la atare informatii in alt mod, (iv)  orice alte informatii solicitate de Operator in mod rezonabil, referitoare la Bresa de Securitate.

 1. Legea aplicabila

Prezentul Acord este guvernat de legea romana.

Partile convin sa depuna toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend aparut in legatura cu prezentul Acord. In cazul in care partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila asemenea diferende, acestea vor fi deduse spre solutionare instantelor de judecata competente din Bucuresti.

 1. Raspundere

Partile sunt raspunzatoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si a celor privind sanatatea Beneficiarilor in conformitate cu normele legale aplicabile si prevederile prezentului Acord.

Pentru toate activitatile de prelucrare a datelor de catre parti, acestea vor implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator pentru riscurile prezentate de prelucrare, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR.

 1. Dispozitii finale

Prezentul Acord se aplica prestarii Serviciilor in baza prevederilor Contractului pe care le completeaza, reprezinta intreaga intelegere a Partilor privind aspectele de prelucrare a datelor personale ale angajatilor FLPR si/sau partenerilor de afacere FLPR si prevaleaza asupra oricarei intelegeri anterioare, scrise sau verbale, intre parti.

 

Sunt de acord

Notificare cu privire la protectia datelor personale

Draga Novus Customer, Forever Business Owner, Retail Customer,

 

Acum ceva timp, ai avut incredere in Forever Living Products Romania SRL si ai ales un contract de colaborare cu noi/ o comanda. Parte din responsabilitatea noastra in aceasta relatie este si modul in care avem grija de datele personale pe care ni le-ai pus la dispozitie.

Prin urmare, iti scriem pentru a-ti spune ca, incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

Forever Living Products Romania SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului si credem ca este un moment potrivit sa punctam cateva aspecte importante.

1. Informatii Generale

a) Introducere

Urmatoarea notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si drepturile dvs. Privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia locala in vigoare.

 

b) Operatorul

Noi, societatea FOREVER LIVING PRODUCTS ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Aviatorilor nr.3, sector 1, Bucuresti, Cod Postal 011852, Sector 1, Romania, reprezentam operatorul in conformitate cu GDPR si, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor, cum e descrisa mai jos. Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, ale carui date de contact le puteti gasi mai jos.

 

c) Ofiter de protectie a datelor

Puteti contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment utilizand urmatoarele date de contact:

FOREVER LIVING PRODUCTS ROMANIA SRL cu sediul in Bd. Aviatorilor nr.3, sector 1, Bucuresti, Cod Postal 011852, Sector 1,Romania E-Mail: [email protected]

 

2. Informatii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea clientilor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de inscriere / inregistrare a clientilor si, in cursul viitoarelor tranzactii comerciale, in scopul incheierii si executarii contractului de clienti si/sau inscrierii in sistemul MLM al FLP. Deoarece incheiem in prima faza contracte cu persoane fizice, iar ulterior cu persoane juridice, contractul este necesar pentru a ne vizita depozitele sau magazinul online www.foreverliving.ro si pentru a achizitiona bunuri de la noi. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

 

b) Marketing si Analiza Clientilor

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de inscriere /inregistrare a clientilor si in timpul tuturor  tranzactiilor comerciale viitoare, de asemenea, in scopul relatiilor cu clientii si a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piata, sondaje de opinie clienti, analize clienti, segmentare clienti si realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare si activitatea clientului, cumpararea repetata a anumitor bunuri si datele de cumparare. De asemenea, va vom contacta in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau posta. In scopurile mentionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate in baza noastra de date si vor fi imbogatite cu date pe care le colectam din alte surse (ex Registrul Comertului). Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar sa ne urmarim interesele legitime pentru a ne imbunatati serviciile si relatia cu clientii, care reprezinta un factor cheie pentru succesul nostru in afaceri. Datele colectate si stocate ne ajuta sa aflam mai multe despre interesele si nevoile dvs. Acest lucru ne permite sa le luam in considerare si sa actionam in consecinta, adica prin comunicarea personalizata.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de inregistrare a clientilor si pe parcursul tuturor tranzactiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi si in scopul de a va oferi informatii despre campaniile de publicitate si de marketing prin posta, email (online) si vizite personale. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar sa urmarim interesele noastre legitime pentru a va informa despre ofertele si serviciile noastre si pentru a extinde relatia cu clientii. In cazul in care ne-ati dat consimtamantul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a va furniza informatiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

 

c) Beneficiarii datelor

Suntem parte a Grupului FOREVER LIVING PRODUCTS, care este activ la nivel international. Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctele 2.a) si b), utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerninciti conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii nostri de servicii pentru hosting, platforma si servicii de intretinere, gestionare a sistemului MLM al Forever Living Products, furnizorii nostri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor si SMS-urilor, contactarea telefonica sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, trimitere colete client, arhivare documente financiar contabile, contracte etc. Acestia sunt furnizori externi de servicii si furnizori de servicii din cadrul Grupului Forever Living Products, cum ar fi centrele de servicii comune ale Grupului Forever Living Products, care se afla in tari din interiorul si in afara Uniunii Europene (UE) si Spatiului Economic European (EEA) (respectiv, Centrul de date international al Grupului Forever Living Products, care este administrat la Sediul companiei mama din USA,Forever Corporate Plaza, 7501 East McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, ). Asiguram, de exemplu, prin reglementari contractuale, ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor si pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care detinem obligatia aceasta prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului international de date sau a copiei acestora, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor prin e-mail la adresa: [email protected]

 

d) Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date si Durata pastrarii acestora

Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea incheia un contract cu dvs. si pentru a procesa inregistrarea clientului: nume complet aspirant (Novus Customer), functie detinuta in cadrul Participantului, numar telefon, adresa de e-mail, cod numeric personal/CIF aspirant, CNP a doua persoana pe Formularul de inscriere (sot/sotia aspirantului), ID-ul FLP al aspirantului, numele sponsorului, ID sponsor, semnatura sponsorului, Adresa completa sponsor, adresa completa aspirant, semnatura aspirant/sot/sotia aspirant, adresa IP a dispozitivului de comanda, acordul de marketing, adresa de livrare, nivelul atins in planul de marketing, adresa de livrare, instructiuni speciale de livrare, nume banca si cont IBAN, casa judeteana de sanatate, % de participare la capitalul social al entitatii titular de contract MLM cu FLPR, semnatura reprezentantului legal, aspect fizic, identificare personala, orice alte date personale la care are acces, etc, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru cumparaturi, dovada existentei societatii dvs, codul fiscal, etc. Restul datelor colectate in cadrul procesului de inregistrare a clientilor sunt furnizate de dvs. in mod voluntar. Nu sunteti obligati sa ne furnizati aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerinta legala sau contractuala sau o cerinta necesara pentru a incheia un contract. Daca nu ne furnizati aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinte asupra dvs.

Datele dvs. personale vor fi stocate pana la momentul incetarii relatiei cu clientul, cu exceptia cazului in care avem obligatia legala de a stoca in continuare datele dvs. in scopul de a le prezenta autoritatilor publice, de exemplu autoritatilor fiscale. Stocarea si transferul datelor dvs. personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

 

3. Drepturile dumneavoastra

Ca persoana vizata, puteti contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact  mentionate mai sus la punctul 1. c) in vederea exercitarii drepturilor dvs. In conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt urmatoarele:

• Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, va vom informa despre astfel de modificari.

In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe  consimtamantul dvs., va vom solicita un nou consimtamant, daca este necesar.

 

 Declaratie de consimtamant

Sunt de acord ca societatea FOREVER LIVING PRODUCTS ROMANIA SRL cu sediul in Bd. Aviatorilor nr. 3, sector 1, Bucuresti, Romania,

Postal 011852, denumita in continuare FLPR, sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale introduse in formularul de inscriere/ inregistrare client, precum si datele care sunt colectate in cadrul tranzactiilor comerciale cu FLPR, in urmatoarele scopuri:

 • Furnizarea de informatii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate, precum si contactarea in vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor.

Sunt de acord ca datele personale ale persoanelor inscrise in sistemul MLM al FLP si orice alte date si informatii care mi-au fost furnizate cu privire la grupul meu sponsorizat sunt informatii confidentiale ale companiei Forever Living Products si vor fi utilizate numai de mine in scopul afacerii mele ca Forever Business Owner.

Inteleg ca prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat catre FLPR este necesara pentru executarea contractului la care eu personal sunt parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii contractuale, legale care ii revine operatorului.

Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor sunt voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita catre FLPR.

Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi realizata spre exemplu prin e-mail catre [email protected] sau in

Depozitele FLPR din Romania. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are impact retroactiv). In cazul in care consimtamantul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus. In cazul in care aveti intrebari legate de aceasta declaratie de consimtamant sau de protectia datelor de catre FLPR in general, va rugam sa nu ezitati sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor la adresa de e-mail: [email protected]

 

Va rugam marcati cu un [x] daca doriti sa fiti contactat prin e-mail in scopul furnizarii de informatii referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate, precum si contactarea in vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor:

 

da      nu

 

Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus in scopurile descrise in aceasta declaratie de consimtamant. Acest formular este valid numai in cazul in care aceasta casuta este bifata cu X.

 

Ma angajez ca in cazul in care apar modificari in datele personale transmise catre FLPR, sa informez despre aceste modificari in scris, in termen de 15 zile. Pentru motivul de mai sus, precum si pentru mai multe detalii si informatii suplimentare cu privire la prelucrarea si gestionarea datelor ma angajez sa contactez Compania la adresa : [email protected] sau direct printr-un inscris depus la sediul companiei in Bd. Aviatorilor nr.3, sector 1, Bucuresti, Romania.

Prin semnarea acestei declaratii, declar ca mi-am dat voluntar consimtamantul in cunostinta de cauza si sunt constient de legile si reglementarile relevante, in vigoare.