Regulament campanie - Premii speciale pentru un super final de luna (22-29 noiembrie)

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “ Premii speciale pentru un super final de luna, in perioada 22 - 29 noiembrie” (denumita in continuare "Campania") este S.C. Forever Living Products Romania SRL, Bd. Aviatorilor 3, Cod Postal 011852, Bucuresti, Romania, C.I.F. RO11258030; J40/12036/1998, denumita in continuare "Organizator”. Campania se va derula in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"). Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania “ Premii speciale pentru un super final de luna, in perioada 22 - 29 noiembrie”, organizata de Forever Living Products Romania SRL, se va desfasura in perioada 22 - 29 noiembrie.

Art. 3. SCOPUL CAMPANIEI

Prezenta campanie este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea produselor si a oportunitatii oferite de Forever Living Products Romania SRL și a imaginii companiei.

Art. 4. PARTICIPANTI

Pot participa in cadrul campaniei Forever Business Ownerii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei & Moldovei, care plaseaza comenzi si isi dezvolta afacerile Forever in conformitate cu Politicile Companiei.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea in cadrul acestei campanii implica acceptarea si respectarea prevederilor prezentului Regulament, a legislatiei in vigoare in Romania, precum si a mecanismului de participare descris in ART. 6 al prezentului regulament.

Art. 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata in perioada 22 - 29 noiembrie, conform urmatorului mecanism:

6.1 Forever Business Ownerul care acumuleaza cele mai multe puncte credit personale in perioada 22 - 29 noiembrie va fi premiat cu un blender performant.

Si urmatorii 10 Forever Business Ownerii in ordinea numarului total de puncte personale acumulate in perioada 22 - 29 noiembrie vor fi premiati astfel:

Cate un tricou verde, personalizat Forever (vor fi alocate aleatoriu, in functie de marimile pe care le avem pe stoc)

6.2 In cazul in care castigatorul este un Manager (sau mai sus), pentru a primi oricare dintre premiile de mai sus trebuie sa aiba, pe langa conditiile sus-mentionate, si un nou inscris cu 2 p.c. pe comanda de inscriere (AS) in perioada aferenta campaniei.

6.3 Se iau in calcul punctele personale obtinute in Romania & Rep. Moldova in perioada 22 (ora 00:00) - 29 noiembrie (ora 16:00 pentru comenzile online, ora 17:00 pentru comenzile plasate in depozite).

- Finalizarea comenzii de la inscriere pentru Asistent Supervizorul inscris de Manager trebuie sa aiba loc in perioada 22 - 29 noiembrie, ora 16:00.

- Se ia in calcul orice inscriere si responsorizare / schimbare de sponsor valide in perioada 22 – 29 noiembrie (insotite de comanda).

- Daca exista egalitate de puncte, departajarea o vor face p.c. de la noi inscrisi in perioada 22 - 29 noiembrie.

- Castigatorii vor fi anuntati pe grupul de FBO - Forever Romania FBO - si contactati in privat la inceputul lunii noiembrie pentru detalii despre cum intra in posesia premiului.

- Premiile se expediaza doar la o adresa de pe teritoriul Romaniei (in cazul in care castigatorii vor fi FBO din Rep. Moldova, vor fi contactati in privat pentru detalii referitoare la modul in care pot intra in posesia premiului).

- Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor si nici p.c. pentru produsele oferite cadou

- Campania se supune regulilor si prevederilor din Politicile Companiei.

6.4. Castigatorul va fi anuntat pe grupul de FBO - Forever Romania FBO - si contactat in privat la inceputul lunii decembrie pentru detalii despre cum intra in posesia premiului.

6.5. Premiile se expediaza doar la o adresa de pe teritoriul Romaniei (in cazul in care castigatorul va fi un FBO din Rep. Moldova, va fi contactat in privat pentru detalii referitoare la modul in care poate intra in posesia premiului).

Art. 7. CONDITIILE DE VALIDARE

Doar Forever Business Ownerii care respecta Politicile Companiei Forever in modul de desfasurare a activitatii si prevederile prezentului Regulament sunt eligibili pentru inscrierea in acest concurs.

Art. 8. PREMIILE CAMPANIEI

8.1. In cadrul acestei campanii vor exista unsprezece castigatori ai urmatoarelor premii:

- un blender performant

- 10 tricouri verzi personalizate

Art. 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. La finalul campaniei se alege persoana castigatoare, conform criteriilor stabilite la punctul 6, pana cel tarziu joi, 15.12.2022.

9.2. La finalul campaniei, o comisie din cadrul Forever Living Products Romania va valida  castigatorii campaniei si se va asigura ca intruneste toate conditiile acestui regulament.

9.3. Comisia va fi formata din: Daniela Ganciu si Cristina Petrov.

9.4. Castigatorii va fi anuntati pe grupul de FB – Forever FBO Romania cu o postare dedicata si vor fi contactati prin e-mail.

9.5. In cazul in care castigatorii nu trimit datele necesare pentru livrarea premiului in termen de 14 zile, premiul nu le va mai fi acordat.

9.5. Valoarea neta totala a premiilor oferite este de 1678.69 lei (TVA inclus)

Art. 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii NU pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in puncte credit.

Art. 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul foreverliving.ro, sectiunea Blog. Persoanele responsabile pentru desfasurarea acestei campanii sunt Daniela Ganciu si Cristina Petrov. Orice solicitare poate fi transmisa prin e-mail pe adresa - [email protected]

Art. 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau alte modificari in ce privesc premiile.

Art. 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestei campanii, acest accord avand ca temei legal, interesul legitim al persoanei vizate conform Art. 6 litera (f) din Regulamentul mai sus mentionat. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezenta campanie. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat masuri de Securitate adecvate conform cerintelor Regulamentul 679/2016 privind crintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice companie, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, ca Imputernicit, ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozitiile Regulamentul 679/2016. Persoanele care si-au comunicat datele personale sunt titulari ai urmatoarelor drepturi, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

13.1 Informarea persoanei vizate a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul in care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor, de portabilitate si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

13.2. Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva; d) informatii privind existenta dreptului de interventie, portabilitate asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre Autoritatea de Supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

13.3. Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentului Regulament, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentului Regulament; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

13.4. Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

13.5 Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

13.6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a). Respectandu-se celelalte garantii prevazute de 679/2016, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii: a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului introdusa de persoana vizata sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim; b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

13.7. Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate. In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora si doar daca Regulamentul 679/2016 o permite.

Art. 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei in sensul de a asigura corectitudinea competitiei. Toate modificarile cu privire la regulament intra in vigoare numai dupa publicarea pe internet a acestora - pe pagina oficiala de Facebook a Forever Living Products Romania - Forever Living Products Romania HQ.

Împuternicit al administratorului

Gabor Szocs

21.11.2022