Regulament "Aloe in jurul lumii", 1 - 31 ianuarie

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale “Aloe în jurul lumii” (denumită în continuare "Campania") este S.C. Forever Living Products România SRL, Bd. Aviatorilor 3, Cod Postal 011852, București, România, C.I.F. RO11258030; J40/12036/1998, denumită în continuare "Organizator”. Campania se va derula în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania “Aloe în jurul lumii”, organizată de Forever Living Products Romania SRL, se va desfășura între 1 – 31 ianuarie 2020, ora 23:59, pe paginile oficiale de social media ale companiei: Facebook - Forever Living Products Romania HQ și Instagram – Forever Living Romania HQ.

ART. 3. SCOPUL CAMPANIEI

Prezenta campanie este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață (republicată) și are ca scop promovarea băuturilor Forever din aloe vera, comercializate de SC Forever Living Products România SRL.

ART. 4. PARTICIPANȚI

Pot participa în cadrul campaniei consumatorii băuturilor Forever din Aloe vera sau Novus Customer-ii și Forever Business Owner-ii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, care plasează comenzi conform Politicilor Companiei, utilizatori ai rețelelor Facebook si Instagram și fani ai paginii oficiale Forever Living Products Romania.

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea în cadrul acestei campanii implică acceptarea și respectarea prevederilor prezentului Regulament, a legislației în vigoare în România, precum și a mecanismului de participare descris în ART. 6 al prezentului regulament.

ART. 6. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată în perioada 1 - 31 ianuarie 2020 conform următorului mecanism: Alegeți un monument istoric sau o locație populară din orașul în care vă aflați și țineți în mână băutura voastră preferată din Aloe vera de la Forever. Apoi, faceți o fotografie inedită și creativă în care să apară băutura din aloe și acel monument sau loc special și postați-o în mod public pe contul vostru personal / business de Facebook și / sau Instagram. Asigurați-vă că utilizați hashtag-urile campaniei - #AloeAroundTheWorld și #AloeInJurulLumii și invitați-vă prietenii să vă aprecieze postarea. Pe parcursul campaniei, puteți publica mai multe fotografii cu băutura voastră preferată de aloe, cu condiția ca acestea să fie diferite. Astfel, mai multe fotografii inedite publicate, mai multe șanse de câștig. La finalul fiecărei săptămâni, conform calendarului prezentat în "Art. 8. Acordarea premiilor", vom anunța câștigătorul printr-un story pe Facebook și Instagram.

ART. 7. CONDIȚIILE DE VALIDARE

Utilizatorii trebuie să respecte în totalitate regulamentul de utilizare a site-ului Facebook.com și Instagram.com. Utilizatorii trebuie să se fotografieze în timp ce țin în mână oricare Aloe Vera Gel sau băutură pe bază de aloe de la Forever, în fața unui monument istoric sau într-o locație populară din orașul în care locuiesc sau se află în acel moment și să o posteze public pe contul lor personal / business de Facebook și / sau Instagram folosind în descriere cele două hashtag-uri ale concursului - #AloeAroundTheWorld și #AloeInJurulLumii pentru ca aceasta să fie validată și să facă obiectul prezentului regulament.

ART. 8. PREMIILE CAMPANIEI

8.1. În cadrul acestei campanii, participanții au posibilitatea de a câștiga săptămânal un set de materiale promoționale Forever foarte utile pentru dezvoltarea afacerii Forever în 2020. Fiecare set contine următoarele materiale: Agenda Forever 2020, Calendar semn de carte 2020, Calendar de perete 2020, broșura “De ce Forever?” , broșura “Primii pasi spre Manager”, Catalog de produse, set flyere produse Apicole, set flyere bauturi Aloe Vera Gel, set flyere bauturi Aloe Peaches, set flyere bauturi Aloe Berry, umbrela Forever, carnetel Forever, cana “This Is My Moment” și tricou “This is my moment”.

ART. 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. La finalul fiecărei perioade de acordare a premiilor, prezentate mai jos, o comisie din cadrul Forever Living Products România va selecta câștigătorii conform următoarelor criterii: originalitate, calitate, inventivitate, popularitate (numărul de aprecieri ale postării) și respectarea prevederilor prezentului Regulament. Comisia va fi formată din: Cristina Petrov, Daniela Ganciu și Alexandra Tătar.

9.2. Desemnarea câștigătorului pentru setul săptămânal de materiale promoționale Forever va fi realizat în următoarele zile calendaristice:

  • 11 ianuarie: Se vor lua în considerare toate postările publicate din perioada de 1 – 10 ianuarie, ora 23:59.
  • 20 ianuarie: Se vor lua în considerare toate postările publicate din perioada de 11 – 17 ianuarie, ora 23:59.
  • 27 ianuarie: Se vor lua în considerare toate postările publicate din perioada de 18 – 24 ianuarie, ora 23:59.
  • 3 februarie: Se vor lua în considerare toate postările publicate din perioada de 25 – 31 ianuarie, ora 23:59. 

9.3. Câștigătorii vor fi anunțați printr-un story public pe paginile oficiale de Facebook & Instagram ale companiei după fiecare perioadă menționată mai sus, și vor fi contactați pe aceleași canale de social media.

9.4. În cazul în care câștigătorii nu trimit datele necesare pentru livrarea premiului în termen de 14 zile, premiul nu le va mai fi acordat. 

Art. 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor NU pot opta pentru primirea contravalorii în bani.

Art. 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.foreverliving.ro/blog/ . Persoanele responsabile pentru desfășurarea acestei campanii sunt Daniela Ganciu și Alexandra Tătar. Orice solicitare poate fi transmisă prin telefon la 021-222 89 23 sau prin e-mail: [email protected]

Art. 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau alte modificări în ce privesc premiile.

Art. 13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice. Prin înscrierea la prezenta campanie, participanții își exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de către Organizator exclusiv pentru derularea acestei campanii, acest accord având ca temei legal, interesul legitim al persoanei vizate conform Art. 6 litera (f) din Regulamentul mai sus menționat. Prin înscrierea la prezenta campanie, participanții declarați câștigători sunt de acord sa le fie făcute publice, de către Organizator, numele si premiile castigate. Solicitarea de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal înainte de atribuirea premiilor are drept consecința invalidarea calității de participant eligibil la campanie. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislației in vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către terți cu excepția datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin înscrierea la prezenta campanie. In vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal Organizatorul a luat masuri de Securitate adecvate conform cerințelor Regulamentul 679/2016 privind crintele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal iar orice companie, care acționează sub autoritatea Organizatorului, ca Împuternicit, ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât pe baza instrucțiunilor si numai pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozițiile Regulamentul 679/2016. Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date:

13.1 Informarea persoanei vizate a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; b) scopul în care se face prelucrarea datelor; c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, de portabilitate şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

13.2. Dreptul de acces la date Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie, portabilitate asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către Autoritatea de Supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului. Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

13.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament; c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

13.4. Dreptul de opoziţie Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

13.5 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

13.6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a). Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de 679/2016, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii: a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim; b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

13.7. Dreptul de a se adresa justiţiei Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanță competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului menționat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate. In cererea formulata, participantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Datele personale pot fi transmise autorităților in drept sa verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora si doar daca Regulamentul 679/2016 o permite.

Art. 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei în sensul de a asigura corectitudinea competiției. Toate modificările cu privire la regulament intră în vigoare numai după publicarea pe internet a acestora - pe pagina oficiala de Facebook a Forever Living Products Romania - Forever Living Products Romania HQ.