Regulament campanie - Daruieste Forever si castiga!

Campanie de promovare - “Dăruiește Forever și câștigă!”

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale ”Dăruiește Forever și câștigă!” (denumită în continuare "Campania") este S.C. Forever Living Products România SRL, Bd. Aviatorilor 3, Cod Postal 011852, București, România, C.I.F. RO11258030; J40/12036/1998, denumită în continuare "Organizator”. Campania se va derula în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest

ART. 2. DURATA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania ”Dăruiește și câștigă!”, organizată de Forever Living Products Romania SRL, se va desfășura între 11 noiembrie – 9 decembrie 2019, ora 23:59, pe paginile oficiale de social media ale companiei: Facebook - Forever Living Products Romania HQ și Instagram – Forever Living Romania HQ.

ART. 3. SCOPUL

Prezenta campanie este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață (republicată) și are ca scop promovarea produselor Forever pentru a fi oferite cadou de sărbători, comercializat de SC Forever Living Products România SRL.

ART. 4. PARTICIPANȚI

Pot participa în cadrul campaniei Novus Customer-ii și Forever Business Owner-ii care își desfăsoară activitatea pe teritoriul României, care plasează comenzi conform Politicilor Companiei, utilizatori ai rețelelor Facebook si Instagram și fani ai paginii oficiale Forever Living Products Romania.

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea în cadrul acestei campanii implică acceptarea și respectarea prevederilor prezentului Regulament, a legislației în vigoare în România, precum și a mecanismului de participare descris în ART. 6 al prezentului regulament.

ART. 6. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată în perioada 11 noiembrie – 9 decembrie 2019 conform următorului mecanism:

Gândiți-vă la o listă de persoane cărora ați dori să le oferiți anul acesta cadouri de sărbători. Alegeți cele mai potrivite produse Forever pentru ei și creați un coș cadou ingenios și super creativ cu cele mai inspirate daruri. Apoi, faceți o fotografie și postați-o în mod public pe contul vostru de Facebook sau Instagram.

Asigurați-vă că utilizați hashtag-urile campaniei #GiftBasketsFOREVERyone #inspiratieForever și invitați-vă prietenii să vă aprecieze postarea.
Pe parcursul campaniei, puteți publica mai multe fotografii cu cosuri cadou diferite și puteti sa ne trimiteți linkuri cu toate cosurile postate, insa un participant poate castiga o singura data/un singur premiu.

La finalul campaniei, trimiteți-ne un e-mail până cel târziu marți, 10 decembrie (ora 16:00) pe adresa [email protected], cu linkul/linkurile către postarea/postările publicate care fac obiectul campaniei. Scrieți în subiectul e-mailului ”Concurs – Dăruiește Forever și câștigă”.

ART. 7. CONDIȚIILE DE VALIDARE

Utilizatorii trebuie să respecte în totalitate regulamentul de utilizare a site-ului Facebook.com și Instagram.com. Utilizatorii trebuie să pregătească/creeze un coș cadou de sărbători cu produsele Forever, să posteze public pe contul personal / business de Facebook și / sau Instagram o fotografie ingenioasă cu rezultatul creativității lor si sa aiba in descriere cele doua hashtag-uri de concurs - #giftbasketsFOREVERyone #inspiratieForever pentru ca aceasta să fie validată și să facă obiectul prezentului regulament.

ART. 8. PREMIILE CAMPANIEI

8.1. În cadrul acestei campanii, participanții au posibilitatea de a câștiga unul dintre cele 4 vouchere cadou în valoare de 250 lei/fiecare pentru achiziționarea de produse Forever de îngrijire a pielii și îngrijire personală disponibile pe foreverliving.ro si în toate Centrele de Distribuție Forever din țară.
8.2. Voucherele pot fi folosite la o singură comanda plasata pana pe 31 decembrie 2019 (inclusiv). In situația în care comanda plasata are o valoare mai mare, câștigătorul va completa suma necesară până la achitarea integrală a comenzii. De asemenea, nu se oferă diferenta în bani, în cazul în care comanda plasată are o valoarea mai mică de 250 lei.
8.3. Voucherele sunt valabile până pe 31 decembrie 2019. După această data, nu mai pot fi folosite.
8.4. Voucherele pot fi folosite pentru comenzile online, Tel Verde și în Centrele de Distribuție din țară.
8.5. Voucherele sunt nominale și nu pot fi folosite de terțe persoane.

ART. 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. La finalul campaniei, o comisie din cadrul Forever Living Products România va selecta câștigătorii conform următoarelor criterii: originalitate, calitate, inventivitate, popularitate (numărul de aprecieri ale postării) și respectarea prevederilor prezentului Regulament. Comisia va fi formată din: Cristina Petrov, Daniela Ganciu și Alexandra Tătar.
9.2. Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail și printr-un Story public pe pagina oficiala de Facebook & Instagram a companiei, pe data de 11 decembrie 2019.
9.3. În cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați în termen de 14 zile sau dacă nu trimit informațiile de livrare și corespondență, premiul nu le va mai fi acordat.
9.4. Voucherele cadou nominale & inseriate vor fi trimise câștigătorilor prin e-mail si vor putea fi utilizate la o singură sesiune de cumpărături/comandă plasată online, la Tel Verde sau în Centrele de Distribuție din țară.

Art. 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor NU pot opta pentru primirea contravalorii în bani.

Art. 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.foreverliving.ro/blog/ .
Persoanele responsabile pentru desfășurea acestei campanii sunt Daniela Ganciu și Alexandra Tătar. Orice solicitare poate fi transmisă prin telefon la 021-222 89 23 sau prin e-mail: [email protected]

Art. 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau alte modificari în ce privesc premiile.

Art. 13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestei campanii, acest accord avand ca temei legal, interesul legitim al persoanei vizate conform Art. 6 litera (f) din Regulamentul mai sus menstionar
Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezenta campanie.

In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat masuri de Securitate adecvate conform cerintelor Regulamentul 679/2016 privind crintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice companie, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, ca Imputernicit, ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozitiile Regulamentul 679/2016.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date:

13.1 Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, de portabilitate şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
13.2. Dreptul de acces la date
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie, portabilitate asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către Autoritatea de Supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
13.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
13.4. Dreptul de opoziţie
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
13.5 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
13.6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de 679/2016, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
13.7. Dreptul de a se adresa justiţiei
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate.
In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora si doar daca Regulamentul 679/2016 o permite.

Art. 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei în sensul de a asigura corectitudinea competiției. Toate modificările cu privire la regulament intră în vigoare numai după publicarea pe internet a acestora - pe pagina oficiala de Facebook a Forever Living Products Romania - Forever Living Products Romania HQ.