Regulament campanie C9 Selfie Challenge

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale “C9 Selfie Cahallenge” (denumită în continuare "Campania") este S.C. Forever Living Products România SRL, Bd. Aviatorilor 3, Cod Postal 011852, București, România, C.I.F. RO11258030; J40/12036/1998, denumită în continuare "Organizator”. Campania se va derula în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania “C9 Selfie Challenge” organizată de Forever Living Products Romania SRL se va desfășura între 7 – 31 ianuarie 2019 pe paginile companiei oficiale de Facebook - Forever Living Products Romania HQ și Instagram – Forever Living Romania HQ.

ART. 3. SCOPUL CAMPANIEI

Prezenta campanie este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață (republicată) și are ca scop promovarea pachetului C9, comercializate de SC Forever Living Products România SRL.

ART. 4. PARTICIPANȚI

Pot participa în cadrul campaniei Forever Business Owner-ii și Novus Customer-ii care își desfăsoară activitatea pe teritoriul României, care plasează comenzi conform Politicilor Companiei, utilizatori ai rețelelor Facebook si Instagram și fani ai paginii oficiale Forever Living Products Romania.

 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea în cadrul acestei campanii implică acceptarea și respectarea prevederilor prezentului Regulament, a legislației în vigoare în România, precum și a mecanismul de participare descris în ART. 6 al prezentului regulament.

ART. 6. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată în perioada 7 – 31.01.2019 conform următorului mecanism:

  • Achiziționați un pachet C9 în perioada 1 - 31 ianuarie.
  • Postați în mod public pe wall-ul paginii voastre personale / business de Facebook un selfie reusit cu pachetul C9 folosind hashtag-urile #BeResolute si #FacemRomaniaFIT . Invită-ți prietenii sa iți aprecieze postarea și poți câștiga câte o bicicleta de fitness performantă în fiecare săptămână. 
  • După publicarea selfie-ului, trimite-ne un e-mail pe suport_[email protected] cu un link către această postare și numărul facturii prin care să faci dovada achiziționării unui pachet C9 în perioada campaniei. Foloseste ca subject titlul "Campanie C9 Selfie Challenge".

ART. 7. CONDIȚIILE DE VALIDARE

Utilizatorii trebuie să respecte în totalitate regulamentul de utilizare a site-ului Facebook.com și Instagram.com. Utilizatorii trebuie să-și achiziționeze un pachet C9 și să posteze în mod public pe contul personal de Facebook și/sau Instagram un Selfie cu pachetul si cele doua hashtag-uri mentionate mai sus pentru ca aceasta să fie validată și să facă obiectul prezentului regulament.

ART. 8. PREMIILE CAMPANIEI

8.1. La finalul campaniei participanții au posibilitatea de a câștiga câte o bicicletă de fitness performantă pe săptămână.

8.2. Valoarea premiilor acordate este de 1.500 lei.

8.3. În cazul în care premiul sau o parte din premiu nu mai este disponibil din motive independente de Forever, Forever Living Products România își rezervă dreptul de a oferi un premiu alternativ cu aceeași valoare.

ART. 9. EXTRAGEREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. La finalul campaniei, o comisie din cadrul Forever Living Products România va selecta câștigătorul conform următoarelor criterii: creativitatea și originalitatea Selfie-ului, calitatea imaginii, popularitatea postării (numarul de aprecieri ale postării) și respectarea prevederilor prezentului Regulament. Comisia va fi formată din: Dora Szocs, Cristina Petrov, Daniela Ganciu și Alexandra Tătar.

9.2. Câștigătorii vor fi anunțați printr-un mesaj public prin intermediul paginii oficiale de Facebook până în urmatoarele date:

-- Anunț câștigător bicicletă fitness: 16.01.2019, se vor lua în considerare toate postările din data de 7.01.2019 – 15.01.2019, ora 23:59

-- Anunț câștigător bicicletă fitness: 24.01.2019, se vor lua în considerare toate postările publicate în perioada 16.01.2019 – 23.01.2019, ora 23:59.

-- Anunț câștigător bicicletă fitness: 01.02.2019, se vor lua în considerare toate postările publicate în perioada 24.01.2019 – 31.01.2019, ora 23:59.

9.3. Un participant poate câștiga cele trei premii dacă face dovada achiziționarii a cel putin unui pachet C9 in luna ianuarie 2019 și publică un Selfie pe Facebook sau Instagram.

9.4. În cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați în termen de 14 zile sau dacă nu trimit informațiile de livrare și corespondență, premiul nu le va mai fi acordat.

9.5. Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii trebuie să trimită un e-mail pe [email protected] cu adresa de livrare, codul postal și datele complete – nume, prenume si un numar de telefon.

Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru corectitudinea datelor trimise. Aceste informații nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele aduse la cunoștința participanților, nefiind făcute publice fără acordul acestora. Pemiile sunt acordate de către compania Forever Living Products Romania SRL și vor avea un termen de livrare între 10-15 zile lucrătoare.

Art. 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor NU pot opta pentru primirea contravalorii în bani.

Art. 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.foreverliving.ro/blog/post/regulament. Persoanele responsabile pentru desfășurea acestei campanii sunt Cristina Petrov și Alexandra Tătar. Orice solicitare poate fi transmisă prin telefon la 021-222 89 23 sau prin e-mail: [email protected] .

Art. 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau alte modificari în ce privesc premiile.

Art 13: PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator exclusiv pentru derularea acestei campanii, acest accord avand ca temei legal, interesul legitim al persoanei vizate conform Art. 6 litera (f) din Regulamentul mai sus menstionar Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti cu exceptia datelor privind numele si premiile castigate, pentru care participantul si-a exprimat deja acordul prin inscrierea la prezenta campanie. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat masuri de Securitate adecvate conform cerintelor Regulamentul 679/2016 privind crintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice companie, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, ca Imputernicit, ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. In conformitate cu dispozitiile Regulamentul 679/2016. Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date:

13.1 Informarea persoanei vizate a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; b) scopul în care se face prelucrarea datelor; c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, de portabilitate şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

13.2. Dreptul de acces la date Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: a) informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie, portabilitate asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către Autoritatea de Supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului. Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

13.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentului Regulament; c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

13.4. Dreptul de opoziţie Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

13.5 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

13.6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a). Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de 679/2016, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii: a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim; b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

13.7. Dreptul de a se adresa justiţiei Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii de Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea, la sediul Organizatorului mentionat mai sus, a unei cereri scrise, datate si semnate. In cererea formulata, participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora si doar daca Regulamentul 679/2016 o permite.

Art. 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei în sensul de a asigura corectitudinea competiției. Toate modificările cu privire la regulament intră în vigoare numai după publicarea pe internet a acestora - pe pagina oficiala de Facebook a Forever Living Products Romania - Forever Living Products Romania HQ.